BsGW ontvangt veel bezwaren of verzoeken via niet daarvoor bestemde email adressen. Omdat digitale bezwaren via de mail veelal niet zijn ondertekend voldoen deze niet aan de hiervoor gestelde regelsĀ in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) . Om problemen bij de afhandeling van deze berichten te voorkomen is het digitaal indienen van bezwaren en verzoeken alleen nog mogelijk via de beveiligde persoonlijke pagina. Particulieren hebben toegang tot hun persoonlijke pagina op de webiste van BsGW via DigiD. Bedrijven kunnen hun berichten of bezwaren insturen via de bedrijven portal met toegang via E-Herkenning. Uiteraard blijft het ook mogelijk om bezwaren of verzoeken schriftelijk in te dienen. Dit geniet echter niet de voorkeur.

Er kunnen dus géén bezwaren of verzoeken meer worden ingediend via welk emailadres van BsGW dan ook. Berichten die toch nog worden ontvangen via een emailadres van BsGW, buiten de persoonlijke pagina of bedrijvenportal, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat houdt in dat het bezwaarschrift in dat gevalĀ niet inhoudelijk wordt behandeld.

Deze regeling is op 13 maart 2019 via het besluit "Regeling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ" in werking getreden. De beleidsregel is te raadplegen via Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ